How do you say goose in Chinese?
— 鵝, 鹅 (é), 雁 (yàn)


Related synonyms for goose in Chinese
cuckoo杜鵑, 杜鹃 (dùjuān), 布穀, 布谷 (bùgǔ)
Generic synonyms for goose in Chinese
fool傻瓜 (shǎguā), 蠢人 (chǔnrén), 愚人 (yúrén), 傻子 (shǎzi), 笨蛋 (bèndàn), 蠢貨, 蠢货 (chǔnhuò)