Definition of Korotkoff method

1. Noun. a non-invasive auscultatory technique for determining both systolic and diastolic blood pressure levels ¹¹ Source: wiktionary.com

Lexicographical Neighbors of Korotkoff Method

Korean waves
Koreanness
Koreans
Koreas
Koreish
Koreshian
Korey
Korf's Algorithm
Korff's fibres
Kori
Korinthos
Kornberg enzyme
Koror
Korotkoff's test
Korotkoff method (current term)
Korotkoff sounds
Korowai
Korsakoff's psychosis
Korsakoff's syndrome
Korsakov's psychosis
Korsakov's syndrome
Kory
Koryak
Korybant
Korybantes
Korzybski
Koschei
Kosciusko
Kosciuszko

Other Resources:

Search for Korotkoff method on Dictionary.com!Search for Korotkoff method on Thesaurus.com!Search for Korotkoff method on Google!Search for Korotkoff method on Wikipedia!

Search