Definition of Xiri

1. Proper noun. A moribund Khoisan language of South Africa, related to Nama. ¹¹ Source: wiktionary.com

Xiri Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Xiri Images

Lexicographical Neighbors of Xiri

Xingu
Xining
Xinjiang
Xinjiang Uighur Autonomous Region
Xinyang
Xinzhu
Xiongnu
Xipaya
Xiphias gladius
Xiphiidae
Xiphodons
Xiphophorus melanoma receptor kinase
Xiphophorus test
Xiphosura
Xiphosurus polyphemus
Xiri (current term)
Xishuangbanna Dai
Xizang
Xizang Autonomous Region
Xizang Zizhiqu
Xmas
Xocomil
Xolloid metalloproteinase
Xolo
Xoloitzcuintli
Xolos
Xtian
Xtianity
Xty

Other Resources Relating to: Xiri

Search for Xiri on Dictionary.com!Search for Xiri on Thesaurus.com!Search for Xiri on Google!Search for Xiri on Wikipedia!

Search