Definition of Zia

1. Proper noun. A Papuan language spoken in Papua New Guinea. ¹¹ Source: wiktionary.com

Zia Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Zia Images

Lexicographical Neighbors of Zia

Zhenjiang
Zhongqiu
Zhongshan
Zhou
Zhou En-lai
Zhou dynasty
Zhu Jiangi
Zhuang
Zhuangzi
Zhuhai
Zhukov
Zhumulangma
Zhuyin alphabet
Zhuyin fuhao
Zhytomyr
Zia (current term)
Zibo
Zidanesque
Zidonian
Zidonians
Ziegfeld
Ziegfeld Follies
Ziegler
Ziegler's Water Rats
Ziegler's water rat
Ziehen-Oppenheim disease
Ziehl's stain
Ziehl-Neelsen stain
Ziemann's dots
Ziemann's stippling

Other Resources Relating to: Zia

Search for Zia on Dictionary.com!Search for Zia on Thesaurus.com!Search for Zia on Google!Search for Zia on Wikipedia!

Search