Definition of Artiest

1. Adjective. (superlative of arty) ¹¹ Source: wiktionary.com

Definition of Artiest

1. arty [adj] - See also: arty

Artiest Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Artiest Images

Lexicographical Neighbors of Artiest

articulationes tarsometatarseae
articulationes zygapophyseales
articulations
articulations of foot
articulations of hand
articulative
articulator
articulators
articulatory
articulatory system
articulography
articulostat
articulus
artier
arties
artiest (current term)
artifact
artifactitious
artifacts
artifactual
artifical
artifice
artificer
artificers
artifices
artificial
artificial-intelligence
artificial Carlsbad salt
artificial Kissingen salt
artificial Vichy salt

Literary usage of Artiest

Below you will find example usage of this term as found in modern and/or classical literature:

1. The New England Gazetteer: Containing Descriptions of the States, Counties by John Hayward (1857)
"... Shall bear the meek Redeemer's name ; And forma like those that, lingering, staid Latest 'neath Calvary's awful shude, AuJ (artiest pierced the gathered ..."

2. Studies by Frederik van Eeden (1897)
"artiest EN SOCIALIST 1). Het is mijn wensch dat deze studies vormen verbinding tusschen zooveel mogelijk mijner ..."

3. Taal en letteren by Foeke Buitenrust Hettema (1900)
"Immers hij weet wat het artiest-zijn is. En ten slotte kan het middeleeuwse, on-klassieke Nederlands hem in de 6e klas nader worden gebracht; om iemand het ..."

4. Verzamelde opstellen by Lodewijk van Deyssel (1907)
"Dat leven zou zijn geest willen, zou hfj willen, maar het is niet van den tijd, waarin hij leeft en ook is hij geen Keizer van een volk. Maar hij is artiest ..."

Other Resources Relating to: Artiest

Search for Artiest on Dictionary.com!Search for Artiest on Thesaurus.com!Search for Artiest on Google!Search for Artiest on Wikipedia!

Search