Definition of Eeprom

1. Acronym. (electronics) w:EEPROM electrically erasable programmable read-only memory ¹¹ Source: wiktionary.com

Lexicographical Neighbors of Eeprom

EDT
EDTA
EDTA-ATPase
EDTA light chain
EDn
EE
EEA
EEC
EEE
EEE virus
EEG
EEG activation
EEHV
EENT
EEOC
EEPROM
EEPROMs
EET
EEZ
EF0
EF1
EF2
EF3
EF4
EF5
EFA
EFATO
EFI
EFIs

Other Resources:

Search for Eeprom on Dictionary.com!Search for Eeprom on Thesaurus.com!Search for Eeprom on Google!Search for Eeprom on Wikipedia!

Search