Definition of Hybrid wave functions

1. Noun. (plural of hybrid wave function) ¹¹ Source: wiktionary.com

Lexicographical Neighbors of Hybrid Wave Functions

hybrid plasmid
hybrid prosthesis
hybrid resonance
hybrid rocket
hybrid rockets
hybrid speciation
hybrid sterility
hybrid swarm
hybrid tuberous begonia
hybrid vehicle
hybrid vehicles
hybrid vigor
hybrid vigour
hybrid warfare
hybrid wave function
hybrid wave functions (current term)
hybridisation
hybridisation stringency
hybridisations
hybridise
hybridised
hybridises
hybridising
hybridism
hybridisms
hybridist
hybridists
hybridities
hybridity
hybridizability

Other Resources:

Search for Hybrid wave functions on Dictionary.com!Search for Hybrid wave functions on Thesaurus.com!Search for Hybrid wave functions on Google!Search for Hybrid wave functions on Wikipedia!

Search