Definition of Jilly

1. Proper noun. A diminutive of the female given names Jill, Jillian or Julia. ¹¹ Source: wiktionary.com

Jilly Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Jilly Images

Lexicographical Neighbors of Jilly

Jiangxi
Jiantizi
Jiayi
Jicaque
Jicaques
Jicarilla
Jidda
Jiddah
Jiffy bag
Jiffy bags
Jihadist
Jihun
Jilin
Jillian
Jilly
Jilong
Jim
Jim Bowie
Jim Corbett
Jim Crow
Jim Crow law
Jim Crow laws
Jim Henson
Jim Morrison
Jim Thorpe
Jimbaran
Jimbo
Jimenez
Jimenez de Cisneros

Other Resources Relating to: Jilly

Search for Jilly on Dictionary.com!Search for Jilly on Thesaurus.com!Search for Jilly on Google!Search for Jilly on Wikipedia!

Search