Definition of Kalm

1. Proper noun. (surname) ¹¹ Source: wiktionary.com

Kalm Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Kalm Images

Lexicographical Neighbors of Kalm

Kalie
Kalimantan
Kalinin
Kaliningrad
Kalischer
Kalispel-Pend d'Oreille
Kalka
Kalki
Kallikak
Kallikantzaros
Kallinus
Kalliopi
Kallman's syndrome
Kallmann
Kalm
Kalmia angustifolia
Kalmia latifolia
Kalmia polifolia
Kalmuck
Kalmucks
Kalmyk
Kalmykia
Kalmyks
Kalomoira
Kalon Tripa
Kalotermes
Kalotermitidae
Kaluga
Kaluza-Klein theories

Other Resources Relating to: Kalm

Search for Kalm on Dictionary.com!Search for Kalm on Thesaurus.com!Search for Kalm on Google!Search for Kalm on Wikipedia!

Search