Definition of Kapeika

1. Noun. 100 kapeikas equal 1 rubel in Belarus.

Generic synonyms: Belarusian Monetary UnitKapeika Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Kapeika Images

Lexicographical Neighbors of Kapeika

kaolinize
kaolinized
kaolinizes
kaolinizing
kaolinosis
kaolins
kaon
kaonic
kaonium
kaons
kapa
kapala
kapalas
kapang syndrome
kapas
kapeika (current term)
kapellmeister
kapellmeisters
kaph
kaphs
kapia
kapnomar
kapo
kapok
kapoks
kapos
kaposi's sarcoma
kaposi varicelliform eruption
kapow
kappa

Literary usage of Kapeika

Below you will find example usage of this term as found in modern and/or classical literature:

1. Storia comparata degli usi nuziali in Italia e presso gli altri popli indo by Angelo De Gubernatis, Domenico Giuseppe Bernoni, Aristide Provenzali (1878)
"... il mandatario aggiunge ancora ; gli si ripete il medesimo, ed egli sempre aggiunge, finché la somma non sia arrivata fino a cinquanta kapeika (3). XV. ..."

Other Resources Relating to: Kapeika

Search for Kapeika on Dictionary.com!Search for Kapeika on Thesaurus.com!Search for Kapeika on Google!Search for Kapeika on Wikipedia!

Search