Definition of Kolkoz

1. Noun. (alternative spelling of kolkhoz) ¹¹ Source: wiktionary.com

Definition of Kolkoz

1. kolkhoz [n -KOZY or -KOZES] - See also: kolkhoz

Lexicographical Neighbors of Kolkoz

kolicite
kolinski
kolinskies
kolinsky
koliva
kolk
kolkhos
kolkhoses
kolkhosy
kolkhoz
kolkhozes
kolkhoznik
kolkhozniki
kolkhozniks
kolkhozy
kolkoz (current term)
kolkozes
kolkozy
kolks
kollyva
kolo
kolos
kolovratite
kolpik
kolwezite
kolymite
kolytic
komarovite
komast
komasts

Other Resources:

Search for Kolkoz on Dictionary.com!Search for Kolkoz on Thesaurus.com!Search for Kolkoz on Google!Search for Kolkoz on Wikipedia!

Search