Definition of Koussevitzky

1. Noun. United States conductor (born in Russia) who was noted for performing the works of contemporary composers (1874-1951).
Koussevitzky Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Koussevitzky Images

Lexicographical Neighbors of Koussevitzky

Kosteletzya
Kosteletzya virginica
Kostmann syndrome
Kostroma
Kota
Kota Bharu
Kota Kinabalu
Kotar
Kotava
Kotex
Kotoko
Kott
Kotte
Kourotrophos
Kourtney
Koussevitzky
Kovna
Kovno
Koweit
Kowloon
Koyukon
Koyukons
Kozani
Kozhikode
Košice
Kr
Krabbe's disease
Krafft-Ebing
Krakatao
Krakatau

Other Resources Relating to: Koussevitzky

Search for Koussevitzky on Dictionary.com!Search for Koussevitzky on Thesaurus.com!Search for Koussevitzky on Google!Search for Koussevitzky on Wikipedia!

Search