Definition of Okurinage

1. Noun. (sumo) a kimarite in which the attacker circles behind his opponent and throws him forward or to the side and down ¹¹ Source: wiktionary.com

Lexicographical Neighbors of Okurinage

okina
okiya
okonomiyaki
okra
okra plant
okras
okroshka
okrug
okta
oktas
okuriashi
okuridashi
okurigake
okurigana
okurihikiotoshi
okurinage (current term)
okuritaoshi
okuritsuridashi
okuritsuriotoshi
ol'
ola
olallaberries
olallaberry
olalliberries
olalliberry
olallieberries
olallieberry
olamine
olanzapine
olaparib

Other Resources:

Search for Okurinage on Dictionary.com!Search for Okurinage on Thesaurus.com!Search for Okurinage on Google!Search for Okurinage on Wikipedia!

Search