Definition of Razzberry

1. Noun. (American English) A raspberry (noise made to imitate flatulence). ¹¹ Source: wiktionary.com

Definition of Razzberry

1. [n -RIES]

Lexicographical Neighbors of Razzberry

razored
razorfish
razorfishes
razoring
razorless
razorlike
razors
razour
razoxane
razures
razz
razzamatazz
razzamatazzes
razzberries
razzberry (current term)
razzed
razzes
razzia
razzias
razzing
razzle
razzle-dazzle
razzle dazzle
razzleberry pie
razzleberry pies
razzled
razzles
razzling
razzmatazz

Other Resources:

Search for Razzberry on Dictionary.com!Search for Razzberry on Thesaurus.com!Search for Razzberry on Google!Search for Razzberry on Wikipedia!

Search