Definition of Stichomythias

1. Noun. (plural of stichomythia) ¹¹ Source: wiktionary.com

Definition of Stichomythias

1. stichomythia [n] - See also: stichomythia

Lexicographical Neighbors of Stichomythias

sticharia
sticharion
sticharions
stiched
stichera
sticheron
stichic
stichidia
stichidium
stichoi
stichomancy
stichometrical
stichometries
stichometry
stichomythia
stichomythias (current term)
stichomythic
stichomythies
stichomythy
stichos
stichs
stichtite
stick
stick-and-carrot
stick-fighting
stick-in-the-mud
stick-in-the-mud(p)
stick-in-the-muds
stick-on
stick-tight

Other Resources:

Search for Stichomythias on Dictionary.com!Search for Stichomythias on Thesaurus.com!Search for Stichomythias on Google!Search for Stichomythias on Wikipedia!

Search