Medical Definition of Tenalgia

1. Pain referred to a tendon. Synonym: tenodynia, tenontodynia. Origin: G. Tenon, tendon, + algos, pain (05 Mar 2000)Lexicographical Neighbors of Tenalgia

tenaciousnesses
tenacities
tenacity
tenacle
tenacles
tenacula
tenaculum
tenaculum forceps
tenaculums
tenacy
tenail
tenaille
tenailles
tenaillon
tenails
tenalgia (current term)
tenalgia crepitans
tenancies
tenancies by the entirety
tenancies for life
tenancy
tenancy by the entirety
tenancy for life
tenant
tenant-in-chief
tenant farmer
tenant farmers
tenant saw
tenant saws
tenantable

Other Resources:

Search for Tenalgia on Dictionary.com!Search for Tenalgia on Thesaurus.com!Search for Tenalgia on Google!Search for Tenalgia on Wikipedia!

Search