Medical Definition of Tigrolysis

1. Synonym: chromatolysis. Origin: tigroid + G. Lysis, dissolution (05 Mar 2000)Tigrolysis Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Tigrolysis Images

Lexicographical Neighbors of Tigrolysis

tigogenin
tigon
tigons
tigres
tigress
tigresses
tigretier
tigrine
tigrish
tigroid
tigroid bodies
tigroid fundus
tigroid retina
tigroid striation
tigroid substance
tigrolysis (current term)
tigs
tik
tika
tikas
tike
tikes
tikhonenkovite
tiki
tiki bar
tikis
tikka
tikka masala
tikkas
tikoloshe

Other Resources Relating to: Tigrolysis

Search for Tigrolysis on Dictionary.com!Search for Tigrolysis on Thesaurus.com!Search for Tigrolysis on Google!Search for Tigrolysis on Wikipedia!

Search