Definition of Tsp

1. Abbreviation. teaspoon ¹¹ Source: wiktionary.com

Medical Definition of Tsp

1. See Total suspended particulates. (05 Dec 1998)

Lexicographical Neighbors of Tsp

tsking
tsks
tsktsk
tsktsked
tsktsking
tsktsks
tsnigriite
tsooris
tsores
tsoris
tsorriss
tsotsi
tsotsis
tsouris
tsourises
tsp (current term)
tsuba
tsubas
tsubo
tsubos
tsuga
tsugaruite
tsugas
tsuica
tsukaminage
tsukebito
tsukemono
tsuki-oshi
tsukidashi
tsukihitza

Other Resources:

Search for Tsp on Dictionary.com!Search for Tsp on Thesaurus.com!Search for Tsp on Google!Search for Tsp on Wikipedia!

Search