Definition of Xianggang

1. Proper noun. (rare) (alternative form of Hong Kong) (''especially in the Chinese English language media'') ¹¹ Source: wiktionary.com

Xianggang Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Xianggang Images

Lexicographical Neighbors of Xianggang

Xerxes
Xerxes I
Xerxes the Great
Xes out
Xestobium rufovillosum
Xevsurian
Xg antigen
Xhosa
Xhosan
Xhosas
Xi
Xi'an
Xiamen
Xian
Xiang
Xianggang
Xianity
Xians
Xiao'erjing
Xiaomin
Xilokastro
Xilokastron
Ximenean
Ximenesia encelioides
Xinca
Xing out
Xingu
Xining
Xinjiang
Xinjiang Uighur Autonomous Region

Other Resources Relating to: Xianggang

Search for Xianggang on Dictionary.com!Search for Xianggang on Thesaurus.com!Search for Xianggang on Google!Search for Xianggang on Wikipedia!

Search