Definition of Xifengite

1. Noun. (minerology) A grey metallic hexagonal mineral. ¹¹ Source: wiktionary.com

Xifengite Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Xifengite Images

Lexicographical Neighbors of Xifengite

xerus
xeruses
xestospongin
xestospongins
xesturgies
xesturgy
xfer
xi
xi baryon
xiangjiangite
xiangqi
xiaolongbao
xibenolol
xibornol
xid mouse
xifengite (current term)
xigua
xiguas
xilingolite
xilobam
ximelagatran
ximengite
ximoprofen
xinafoate
xing
xingshu
xingzhongite
xingzhongites
xinidamine
xinisteri

Other Resources Relating to: Xifengite

Search for Xifengite on Dictionary.com!Search for Xifengite on Thesaurus.com!Search for Xifengite on Google!Search for Xifengite on Wikipedia!

Search