How do you say needle in Albanian?
— gjilpërë (gjilpërë e gramafonit)


Terms within for needle in Albanian
eyesy