How do you say buckwheat in German?
— Echter Buchweizen