How do you say ichthyology in Hebrew?
— איכתיולוגיה