Definition of Oxyuranus scutellatus

1. Noun. Large highly venomous snake of northeastern Australia.

Exact synonyms: Taipan
Generic synonyms: Elapid, Elapid Snake
Group relationships: Genus Oxyuranus, OxyuranusLexicographical Neighbors of Oxyuranus Scutellatus

Oxus
OxyContin
Oxybelis
Oxydendrum
Oxydendrum arboreum
Oxylebius
Oxylebius pictus
Oxyrase
Oxyrhynchite
Oxyspirura mansoni
Oxytropis
Oxytropis lambertii
Oxyura
Oxyura jamaicensis
Oxyuranus
Oxyuranus scutellatus (current term)
Oxyuridae
Oyrot Autonomous Oblast
Oyster card
Oyster cards
Oytaben
Oz
Ozark
Ozark Mountains
Ozark Plateau
Ozark chinkapin
Ozark chinquapin
Ozark sundrops
Ozarkite
Ozarkites

Other Resources:

Search for Oxyuranus scutellatus on Dictionary.com!Search for Oxyuranus scutellatus on Thesaurus.com!Search for Oxyuranus scutellatus on Google!Search for Oxyuranus scutellatus on Wikipedia!

Search