Definition of Kai

1. Proper noun. (Germanic male given name) of modern usage. ¹

2. Proper noun. (rare) ( female given name) of modern usage. ¹

3. Noun. (NZ informal) food ¹

¹ Source: wiktionary.com

Definition of Kai

1. a meal [n -S]

Lexicographical Neighbors of Kai

kaguan
kaguans
kagus
kahal
kahals
kahau
kahaus
kahawai
kahawais
kahikatea
kahikateas
kahlerite
kahuna
kahunas
kahweol
kai (current term)
kai-lan
kai apple
kaiak
kaiaked
kaiaking
kaiaks
kaibosh
kaibun
kaid
kaids
kaie
kaies
kaif
kaifs

Other Resources:

Search for Kai on Dictionary.com!Search for Kai on Thesaurus.com!Search for Kai on Google!Search for Kai on Wikipedia!

Search