Definition of Kaibun

1. Noun. A form of Japanese palindrome. ¹¹ Source: wiktionary.com

Kaibun Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Kaibun Images

Lexicographical Neighbors of Kaibun

kahawais
kahikatea
kahikateas
kahlerite
kahuna
kahunas
kahweol
kai
kai-lan
kai apple
kaiak
kaiaked
kaiaking
kaiaks
kaibosh
kaibun (current term)
kaid
kaids
kaie
kaies
kaif
kaifs
kaik
kaikai
kaikais
kaikawaka
kaiki
kaikis
kaikomako
kaiks

Other Resources Relating to: Kaibun

Search for Kaibun on Dictionary.com!Search for Kaibun on Thesaurus.com!Search for Kaibun on Google!Search for Kaibun on Wikipedia!

Search