Definition of Ki-yis

1. Noun. (plural of ki-yi) ¹¹ Source: wiktionary.com

Ki-yis Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Ki-yis Images

Lexicographical Neighbors of Ki-yis

khukuri
khula
khurma
khurmas
khurta
khurtas
khuskhus
khutbah
khutbahs
khutbeh
khutbehs
khyber
khybers
ki-67 antigen
ki-yi
ki-yis (current term)
kia ora
kia quen
kiaat
kiabooca
kiabooca wood
kiack
kiang
kiangs
kiasi
kiasu
kiaugh
kiaughs
kibbe
kibbeh

Other Resources Relating to: Ki-yis

Search for Ki-yis on Dictionary.com!Search for Ki-yis on Thesaurus.com!Search for Ki-yis on Google!Search for Ki-yis on Wikipedia!

Search