Definition of Kia ora

1. Interjection. (New Zealand) Expressing good will or gratitude. ¹¹ Source: wiktionary.com

Kia Ora Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Kia Ora Images

Lexicographical Neighbors of Kia Ora

khula
khurma
khurmas
khurta
khurtas
khuskhus
khutbah
khutbahs
khutbeh
khutbehs
khyber
khybers
ki-67 antigen
ki-yi
ki-yis
kia ora (current term)
kia quen
kiaat
kiabooca
kiabooca wood
kiack
kiang
kiangs
kiasi
kiasu
kiaugh
kiaughs
kibbe
kibbeh
kibbehs

Other Resources Relating to: Kia ora

Search for Kia ora on Dictionary.com!Search for Kia ora on Thesaurus.com!Search for Kia ora on Google!Search for Kia ora on Wikipedia!

Search