Definition of Kota

1. Noun. A member of the Dravidian people living in the Nilgiri Hills in southern India.

Exact synonyms: Kotar
Generic synonyms: Dravidian2. Noun. A Dravidian language spoken by the Kota.
Exact synonyms: Kotar
Generic synonyms: South Dravidian

Kota Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Kota Images

Lexicographical Neighbors of Kota

Koshland-Nemethy-Filmer model
Kosovan
Kosovans
Kosovar
Kosovars
Kosovo
Kosovo and Metohia
Kossa stain
Kossack
Kossacks
Kostas
Kosteletzya
Kosteletzya virginica
Kostmann syndrome
Kostroma
Kota
Kota Bharu
Kota Kinabalu
Kotar
Kotava
Kotex
Kotoko
Kott
Kotte
Kourotrophos
Kourtney
Koussevitzky
Kovna
Kovno
Koweit

Other Resources Relating to: Kota

Search for Kota on Dictionary.com!Search for Kota on Thesaurus.com!Search for Kota on Google!Search for Kota on Wikipedia!

Search