Definition of Leifite

1. Noun. (minerology) A trigonal-hexagonal scalenohedral mineral containing aluminum, beryllium, fluorine, hydrogen, oxygen, silicon, and sodium. ¹¹ Source: wiktionary.com

Lexicographical Neighbors of Leifite

lehayim
lehayims
lehendakari
lehenga
lehengas
lehnerite
lehnga
lehngas
lehr
lehrs
lehua
lehuas
lei
leidger
leidgers
leifite (current term)
leiger
leigers
leigh disease
leightonite
leinamycin
leint
leinted
leinting
leints
leio-
leiodermia
leiomyofibroma
leiomyoma cutis

Other Resources:

Search for Leifite on Dictionary.com!Search for Leifite on Thesaurus.com!Search for Leifite on Google!Search for Leifite on Wikipedia!

Search