Medical Definition of Thf

1. Tetrahydrofolate. See: 5,6,7,8-tetrahydrofolate dehydrogenase, tetrahydrofolate methyltransferase. (05 Mar 2000)Lexicographical Neighbors of Thf

TGE
TGE virus
TGF
TGF-beta receptor protein kinase
TGFa
TGFb
TGIF
TGV
TGVs
THAAD
THAM
THC
THCV
THF
THG
THIP
THM
THREATCON
THT
THz
TI
TI-83 Pluses
TIA
TIBC
TIC
TICAM
TID
TIE-2 receptor tyrosine kinase

Other Resources:

Search for Thf on Dictionary.com!Search for Thf on Thesaurus.com!Search for Thf on Google!Search for Thf on Wikipedia!

Search