Definition of Zhuyin alphabet

1. Noun. The 37/40 letter alphabet consisting of the following letters: ¹2. Noun. any relatively minor variation of the 37-letter Zhuyin alphabet ¹

¹ Source: wiktionary.com

Zhuyin Alphabet Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Zhuyin Alphabet Images

Lexicographical Neighbors of Zhuyin Alphabet

Zhangzhou
Zhejiang
Zhengzhou
Zhenjiang
Zhongqiu
Zhongshan
Zhou
Zhou En-lai
Zhou dynasty
Zhu Jiangi
Zhuang
Zhuangzi
Zhuhai
Zhukov
Zhumulangma
Zhuyin alphabet
Zhuyin fuhao
Zhytomyr
Zia
Zibo
Zidanesque
Zidonian
Zidonians
Ziegfeld
Ziegfeld Follies
Ziegler
Ziegler's Water Rats
Ziegler's water rat
Ziehen-Oppenheim disease
Ziehl's stain

Other Resources Relating to: Zhuyin alphabet

Search for Zhuyin alphabet on Dictionary.com!Search for Zhuyin alphabet on Thesaurus.com!Search for Zhuyin alphabet on Google!Search for Zhuyin alphabet on Wikipedia!

Search