How do you say bitter in Japanese?
— (Jpan'苦い) ((Jpan'にがい), nigai)