How do you say chicken in Esperanto?
— koko; Koko (birdo)


Related synonyms for chicken in Esperanto
yellowflava
Specialized synonyms for chicken in Esperanto
cockvirkoko (m); kokiĉo (m); koko
henkokino
roosterkoko
Terms within for chicken in Esperanto
breastmamo