How do you say collect in Thai?
— เก็บ (gèp); สะสม (sàsŏm); รวบรวม (rûap ruam)


Generic synonyms for collect in Thai
prayerการอธิษฐาน (gaan àtítsàtăan); การสวดมนต์ (gaan sùatmon); การภาวนา (gaan paawánaa)
takeเอา (ao); หยิบ (yìp)
Specialized synonyms for collect in Thai
farmฟาร์ม (faam); ทุ่งนา (tûng naa); ไร่นา (râi naa)
nestรัง (rang); รังนก (rang nók)
nut(Thai'ลูก) (lôok)
pearlไข่มุก (khaimook)
snail(Thai'หอยทาก) (hŏi tâak)
Derivative terms for collect in Thai
collectionเหล่า (lào)