How do you say dough in Chinese?
— 麵團, 面团 (miàntuán), 生麵糰, 生面团 (shēngmiàntuán)


Related synonyms for dough in Chinese
bread麵包, 面包 (miànbāo)
lettuce萵苣, 莴苣 (wōjù)
sugar糖 (táng)
Terms within for dough in Chinese
flour麵粉, 面粉 (miànfěn)
Generic synonyms for dough in Chinese
money錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)