How do you say fishing in Ido?
— Pesko; Category:Pesko


Derivative terms for fishing in Ido
fishfisho