How do you say geography in Vietnamese?
— địa lý học; Địa lý học; Wikipedia:Trang chính Địa lý