How do you say goose in Thai?
— ห่าน (hààn)


Generic synonyms for goose in Thai
pumpเครื่องสูบลม (krêuang-sòop-lom); เครื่องสูบน้ำ (krêuang-sòop-náam)