How do you say ladybird in Bosnian?
— bubamara (f)


Related synonyms for ladybird in Bosnian
ladybugbubamara (f)