How do you say lanthanum in Italian?
— lantanio (m); Lantanio


Generic synonyms for lanthanum in Italian
metalmetallo