How do you say louse in Esperanto?
— pediko


Related synonyms for louse in Esperanto
insectinsekto; virinsekto; insektino
wormvermo
Generic synonyms for louse in Esperanto
insectinsekto; virinsekto; insektino