How do you say money in Thai?
— เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa); เงินตรา


Specialized synonyms for money in Thai
breadขนมปัง (kànŏm bpang)
cabbage(Thai'ใบกะหล่ำ) (bai gà-làm)
lettuceผักสลัด (pàk sàlàt); ผักกาดหอม (pàk gàat hŏm)
sugarน้ำตาล (namdtaan)