How do you say no in Urdu?
— نہیں (nahī̃); جی نہیں (jī nahī̃)


Similar to for no in Urdu
zeroصفر (sifar)
Antonyms for no in Urdu
allسب (sab); سارا (sārā)
someکوئی (koī); کچھ (kuch)
yesہاں (hā̃); جی (jī); جی ہاں (jī hā̃)