How do you say pain in Telugu?
— నొప్పి (noppi)


Related synonyms for pain in Telugu
hurtగాయము చేయు (gayamu ceyu)
Generic synonyms for pain in Telugu
feelingఅంతర్వాణి
hurtగాయము చేయు (gayamu ceyu)
Specialized synonyms for pain in Telugu
burnకాల్చు (kaalcu)
hurtగాయము చేయు (gayamu ceyu)
thornముల్లు (mullu)
Derivative terms for pain in Telugu
hurtగాయము చేయు (gayamu ceyu)