How do you say rwanda in French?
— Ruanda (m); Rwanda (m); Rwanda


Geographical relationships for rwanda in French
farlointain