How do you say turkey in Thai?
— ตุรกี (dtù-rá-gee); หรุ่มโต้ระกี่ (rùm dtôh-rá-gèe); ไก่งวง (kai nguang); ประเทศตุรกี


Related synonyms for turkey in Thai
bombระเบิด (rá-bèrt)
Generic synonyms for turkey in Thai
country(Thai'ทางชนบท) (thaang chohn bòht)
land(Thai'ลง) (lohng)
Derivative terms for turkey in Thai
bombระเบิด (rá-bèrt)