How do you say victoria in Chinese?
— 维多利亚 (塞舌尔); 維多利亞 (不列顛哥倫比亞); 维多利亚; 维多利亚 (塞舌尔); 維多利亞 (不列顛哥倫比亞); 维多利亚


Generic synonyms for victoria in Chinese
port港 (gǎng), 港口 (gǎngkǒu), 口岸 (kǒu'àn), 港埠 (gǎngbù)
town城市 (chéngshì), 城 (chéng), 鎮, 镇 (zhèn), 城鎮, 城镇 (chéngzhèn)
waterfall瀑布 (pùbù)