Definition of Guangxi

1. Proper noun. A Zhuang autonomous region of the People's Republic of China. ¹¹ Source: wiktionary.com

Guangxi Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Guangxi Images

Lexicographical Neighbors of Guangxi

Guadeloupians
Guaiacum officinale
Guaiacum sanctum
Guaira
Guaira Falls
Guallatiri
Guama virus
Guamanian
Guan Yin
Guanabara
Guanajuato
Guanche
Guanches
Guangdong
Guangdong province
Guangxi (current term)
Guangzhou
Guanhua
Guantanamo
Guantanamo Bay
Guanyin
Guarani
Guaraní
Guardian
Guardianista
Guardianistas
Guards
Guarneri
Guarnerius
Guarnieri

Other Resources Relating to: Guangxi

Search for Guangxi on Dictionary.com!Search for Guangxi on Thesaurus.com!Search for Guangxi on Google!Search for Guangxi on Wikipedia!

Search