Definition of Family Nidulariaceae

1. Noun. Bird's-nest fungi.

Exact synonyms: Nidulariaceae
Generic synonyms: Fungus Family
Group relationships: Nidulariales, Order Nidulariales
Member holonyms: Bird's-nest Fungus, Genus Nidularia, NidulariaLexicographical Neighbors of Family Nidulariaceae

family Myrsinaceae
family Myrtaceae
family Mysidae
family Mytilidae
family Myxinidae
family Myxobacteriaceae
family Myxophyceae
family Naiadaceae
family Najadaceae
family Naticidae
family Nautilidae
family Nepenthaceae
family Nephropsidae
family Nepidae
family Neritidae
family Nidulariaceae (current term)
family Nitrobacteriaceae
family Noctuidae
family Nostocaceae
family Notonectidae
family Notoryctidae
family Nummulitidae
family Nyctaginaceae
family Nymphaeaceae
family Nymphalidae
family Nyssaceae
family Ochnaceae
family Ochotonidae
family Octopodidae
family Odobenidae

Other Resources:

Search for Family Nidulariaceae on Dictionary.com!Search for Family Nidulariaceae on Thesaurus.com!Search for Family Nidulariaceae on Google!Search for Family Nidulariaceae on Wikipedia!

Search